99 O-NET ปีการศึกษา 2566

  • ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในแต่ละวิชา ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่เข้าทดสอบ O-NET ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ ทุกวิชา
  • ขออวยพรให้นักเรียนมีอนาคตที่สดใส เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในอนาคตต่อไป
Bookmark the permalink.