052 กิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่มีแรงจูงใจที่หลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก เพื่อส่งเสริมการสร้างกระบวนการความคิดไปสู่องค์ความรู้ใหม่ นักเรียนได้รับความสนุกสนาน เกิดกระบวนการคิด และมีจิตสร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.