023 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ค่ายใจใสใส รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่ายใจใสใส รุ่นที่ 16 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และกิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เพื่อพัฒนาอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ฝึกให้นักเรียนได้รักษาศีล ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา ส่งเสริมและพัฒนากาย วาจาใจ ให้สามารถนำธรรมะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ในวันจันทร์ที่ 29 และวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้การดูแลของคุณครูอย่างใกล้ชิด

Bookmark the permalink.