070 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2566

  • ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนจันทศิริวิทยา
  • การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครั้งนี้ โรงรียนเราได้รับถ้วยรางวัลทั้งสิ้น 5 ถ้วย โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
  • 1. ประเภทฟุตบอล ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ฟุตบอลระดับอนุบาล ฟุตบอลระดับประถมต้น และฟุตบอลระดับประถมปลาย
  • 2. ประเภทแชร์บอล ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ แชร์บอลระดับประถมต้น และแชร์บอลระดับประถมปลาย
  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประเภทต่างๆ ในครั้งนี้
Bookmark the permalink.