011 ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานรางวัลสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายอภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถือเป็นเกียรติประวัติและรางวัลอันทรงคุณค่าสูงสุด ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจยิ่งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน นับตั้งแต่คณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ ในทุกระดับ ผู้ปกครอง วิทยากรและบุคลากรในชุมชนที่ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และจะคงตั้งมั่น มุ่งมั่นให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อพัฒนานักเรียนของเราให้เป็นบุคคลอันมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างดี มีความสุขทั้งกาย ใจ อารมณ์ และสังคม เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ สมกับที่ชุมชนได้ฝากลูกหลานไว้กับเราตลอดไป

Bookmark the permalink.