062 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ และระดับประเทศ ทุกวิชา และขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในแต่ละวิชา ขออวยพรให้นักเรียนมีอนาคตที่สดใส เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในอนาคตต่อไป
Bookmark the permalink.