022 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 จัดในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 จัดในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา โดยแบ่งช่วงเวลาระดับละครึ่งวันเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติทักษะทางลูกเสือ โดยจัดในรูปแบบฐานกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสำรองจะได้รับดาวประดับหมวกและเครื่องหมายพิเศษเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุก และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมดีมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด

Bookmark the permalink.