048 ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

  • ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ที่ได้รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และรับเข็ม “อาสารักษาดินแดนสดุดี” จากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย โดย​ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน ในงานครบรอบ 69 ปี พิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
  • เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นเครื่องหมายที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต
Bookmark the permalink.