022 กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางด้านพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรและวิถีเกษตรไทยผ่านสื่อผสมผสานที่ทันสมัย อีกทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้ฐานฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การทำนาแบบโยนกล้า ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.