029 จัดการอบรมคณะครูหัวข้อ “ครูมืออาชีพ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผกาวดี ทิพย์พยอม

  • ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดการอบรมคณะครูหัวข้อ “ครูมืออาชีพ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผกาวดี ทิพย์พยอม ประธานที่ปรึกษา ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอน เพื่อให้ครูนำไปพัฒนาและถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะชีวิต และการเพิ่มพูนความรู้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมเซนต์อันนา
Bookmark the permalink.