024 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

  • กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะลักษณะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้นักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกแขนง โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Bookmark the permalink.