025 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2565ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3

  • จัดในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา นักเรียนได้ปฏิบัติทักษะทางลูกเสือ โดยจัดในรูปแบบฐานกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสำรองจะได้รับดาวประดับหมวกและเครื่องหมายพิเศษ เด็กๆ ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุก และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมดีมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
Bookmark the permalink.