033 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

  • ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
  • ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน เรียนรู้วงจรชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์นานาชนิด และชมการแสดงของสัตว์แสนน่ารัก เช่น โชว์โลมา โชว์ช้าง เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต การตรงต่อเวลา รู้จักอดทน รอคอย การปฏิบัติตามข้อตกลง และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.