019 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

  • วันพุธที่  2 วันพุธที่  21  สิงหาคม  2562     
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 148 คน และครู 16 คน ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.) 
  • จังหวัดปทุมธานี  เวลา 07.30 – 16.00 น.
tourp2-2562.docx

Bookmark the permalink.