019 กิจกรรมประเมินพัฒนาการ นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล 1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2565

ระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 วันที่ 4 มีนาคม 2565  เพื่อประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้เด็กๆ ใช้ทักษะผ่านกระบวนการคิด การวางแผน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น เด็กๆ สนุกสนาน ในการทำกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Bookmark the permalink.