011 O-NET ปีการศึกษา 2561 เต็ม 100 คะแนน

วันพฤหัสบดีที่  18  กรกฎาคม  2562

• ผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เต็ม 100 คะแนน ณ ห้องประชุม ราชาวดี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

Bookmark the permalink.