007 ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น และคณะผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2566

  • เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น และคณะผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมทั้งเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2565 เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด และสูงกว่าร้อยละ 50 และโล่รางวัลโรงเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ณ ห้องประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
Bookmark the permalink.