091 กิจกรรม Cooking Little Chef 2567

  • โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Cooking Little Chef ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการ ผ่านการทำอาหาร ช่วยให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่หลากหลาย เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการคิดออกแบบการจัดวางอาหารของตนเอง โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงจากการทำกิจกรรมประกอบอาหารตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน ตลอดจนได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ กฎความปลอดภัย ในการประกอบอาหาร รวมทั้งหลักโภชนาการที่ดี เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ได้อย่างสมดุล นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำอาหาร และนำขนมที่ได้ทำกลับไปฝากผู้ปกครองได้รับประทานอีกด้วย
  • ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม และหวังว่าจะได้พบกันอีกในโอกาสต่อไป
Bookmark the permalink.