054 กิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2565

  • วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนและบุคลากรในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเหตุการณ์อัคคีภัย พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดการอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นได้รับชมทุกคน
  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาขอขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่าน สำหรับการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2565” ในครั้งนี้
Bookmark the permalink.