023 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สมัครใจเข้าทดสอบ O-NET ซึ่งผลการทดสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในแต่ละวิชา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน (จำนวน 120 คน) ที่สมัครใจเข้าทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2563 ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ  โรงเรียนสาธิต และระดับประเทศ ทุกวิชา และขอชื่นชมกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในแต่ละวิชา ขออวยพรให้นักเรียนมีความสุขและความสำเร็จในอนาคตต่อไป

Bookmark the permalink.