020 กิจกรรม เปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน

จากภารกิจหนึ่งที่เราเพื่อนมนุษย์พึงกระทำต่อกันก็คือการแบ่งปันเกื้อกูลกันดังคำสอนในพระวรสารกล่าวไว้ว่า“จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน” โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาตระหนักดีถึงความสำคัญของการแบ่งปันจึงได้จัดกิจกรรม “เปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 17  ได้ร่วมกับครู  ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งของต่างๆ เพื่อจัดซื้อและซ่อมบำรุงรักษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ โรงเรียนวัดนาร่อง สระบุรี มูลนิธิ โคเออร์ กรุงเทพมหานคร วัดศีลมหาสนิท กรุงเทพมหานคร  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

Bookmark the permalink.