016 กิจกรรมปันน้ำใจสู่ชุมชน

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จัดกิจกรรม “เปรมประชาวัฒนาปันน้ำใจสู่ชุมชน”  ขึ้นเป็นปีที่ 16  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแบ่งปัน รู้จักเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ และเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ไปมอบตุ๊กตา และอาหารว่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ให้กับโรงเรียนวัดพระเงิน  ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ไปมอบมอบตุ๊กตา และอาหารว่าง ให้กับโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลบ้านบางม่วง กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
Bookmark the permalink.