007 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง และลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
Bookmark the permalink.