004 รับ – ส่งเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ ในแบบ Drive Through เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปีการศึกษา2564 นี้ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line และ On Demand ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และได้กำหนดให้มีการรับ-ส่งเอกสารประกอบการเรียน นมโรงเรียน สื่ออุปกรณ์การเรียนอย่างต่อเนื่อง หนึ่งถึงสองครั้งต่อเดือนจนถึงปัจจุบัน รวม 6 ครั้ง โดยระบบ Drive Through  พร้อมกับมอบเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนให้ผู้ปกครองแล้ว 2 ครั้ง  และครั้งที่3 ได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ ที่ได้รับจากรัฐ

Bookmark the permalink.