003 อัตลักษณ์

คุณธรรมอัตลักษณ์ทั้ง 5 ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ประกอบด้วย ศรัทธา ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา

โดยคุณธรรมทั้ง 5 ข้อนี้สะท้อนแนวคิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักการศึกษาคาทอลิก อันได้แก่

1. ศรัทธา  คือ   มีความเชื่อมั่นในสิ่งดีงาม โดยมีศาสนาที่ตนนับถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว

2. ซื่อสัตย์  คือ   เป็นคนตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่แสวงหาผลประโยชน์อย่างไร้คุณธรรม ไม่หลอกลวง

3. มีวินัย  คือ   เป็นผู้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่แพ้ต่อการยั่วยุ

4. รับผิดชอบ  คือ   รู้จักหน้าที่ของตนเองว่าต้องทำสิ่งใด และกระทำจนสำเร็จไม่ละทิ้งกลางคัน

5. จิตอาสา คือ  มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ ยอมเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ เพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม

Bookmark the permalink.