ส่งครูเข้าอบรมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET(8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)

                  โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ส่งครูเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET(8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559ณ ห้องประชุม Hall2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Bookmark the permalink.

Comments are closed