การสอนตามแนวทางมอนเตสซอรี่ โดย ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ ในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2559

          โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จัดอบรมครูระดับปฐมวัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางมอนเตสซอรี่ โดย ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ ในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมอันนา โดยมีผู้บริหารและครูจากโรงเรียนปาณยา ดวงวิภา และเปรมประชาวัฒนา เป็นผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

Bookmark the permalink.

Comments are closed