อาคารเซนต์อันนา

anna

อาคารเซนต์อันนา  เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียน ประกอบด้วยห้องเรียน มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ห้องเรียน และห้องทำงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องประชุมขนาดใหญ่ , ห้องรองผู้อำนวยการและห้องรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องวิชาการ , ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องวิชาการ , ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , ห้องพักครู 1 –5 , ห้องคอมพิวเตอร์

ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 –6 , ห้องพักครู

ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์

Bookmark the permalink.

Comments are closed