อาคารมารีอุปถัมภ์

maree

อาคารมารีอุปถัมภ์ เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียน ประกอบด้วยห้องเรียน มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ห้องเรียน และห้องทำงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้
ห้องใต้ดิน ประกอบด้วย ห้องพักครู 1 – 2 , ห้องการงานฯ , ห้องศิลปะ , ห้องนาฏศิลป์
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องเรียนประถมปีที่ 1   , ห้อง Activity room 3 – 4
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องเรียนประถมปีที่ 2  , ห้อง Activity room 1 – 2
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องเรียนประถมปีที่ 3  , ห้องพักครู
ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องเก็บครุภัณฑ์, ห้องเก็บอุปกรณ์ , ห้องหนังสือวิชาการ

Bookmark the permalink.

Comments are closed