อบรมการสอนการคิดในศตวรรษที่ 21 โดย ผศ. ดร.รังสีพันธุ์ แข็งขันและ อ.พิณพนธ์ คงวิจิตต์ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

think-2559-001

think-2559-002 think-2559-004 think-2559-005 think-2559-006 think-2559-007 think-2559-008 think-2559-009 think-2559-010 think-2559-011 think-2559-012 think-2559-013 think-2559-014 think-2559-015

Bookmark the permalink.

Comments are closed