โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เครือคาทอลิก บ้านที่สอง อันอบอุ่น

89 หมู่ 10 ซอยวัดพระเงิน ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล บางม่วง อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 02-9214004-7 แฟกซ์ 02-9214008

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
รับนักเรียนทั้งชาย–หญิง
(กำลังรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมรับสิทธิพิเศษ)

การพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้น ทั้งคุณภาพและปริมาณ รักษามาตรฐานและมีความพร้อม สนองตอบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

โดยมีปรัชญา “การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต” เป็นหลักสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาสากลและปรัชญาการศึกษาคาทอลิก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

คณะผู้บริหาร, คณะครูตลอดจนทุกฝ่ายในโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ และผู้ปกครองทุกท่าน ตลอดทั้งต้อนรับนักเรียนเก่าของเรากลับเข้าสู่สถาบันการศึกษาที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจ เพื่อการพัฒนานักเรียนของพวกเรา ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้านต่อไป

ปรัชญา การศึกษาพัฒนาชีวิต

คติพจน์ รอบรู้ ริเริ่ม รักเรียน
กำลังรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมรับสิทธิพิเศษ
ติดต่อสอบถามระเบียบการ ฝ่ายธุรการ โทร.02-9214004-7 FAX.02-9214008
(ฝ่ายธุรการเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 07 .00 – 16.45 น. / วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)