ทีมนักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาดำเนินการเก็บข้อมูล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1

เพื่อสำรวจระดับสติปัญญา(IQ) และความฉลาดทางอารมณ์(EQ) จำนวน 80 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561

กีฬาสีครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2561

20-22 มิถุนายน-2561

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

วจนพิธีกรรม เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

จัดกิจกรรมสงกรานต์

11 เมษายน 2561
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เครือคาทอลิก
89 หมู่ 10 ซอยวัดพระเงิน ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล บางม่วง อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนทั้งชาย–หญิง
ติดต่อสอบถามระเบียบการ ฝ่ายธุรการ โทร.02-9214004-5 FAX.02-9214008
(ฝ่ายธุรการเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 07 .00 – 16.45 น. / วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)